Regulamin Luck 24h

 

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Luck 24h. Ilekroć w dalszej części Regulaminu oraz w Polityce prywatności Luck 24h użyto niżej wymienionych zwrotów, pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego.

§1. Podstawowe definicje

Luck 24h – serwis aukcyjno-ogłoszeniowy, dostępny w domenie internetowej https://luck24h.com/, będący platformą aukcyjną i ogłoszeniową, umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ofert oraz ich licytację.

Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z Luck 24h lub innych usług Administratora w ramach Luck 24h, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna, korzystająca z Luck 24h lub innych usług Administratora w ramach Luck 24h, nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.

Oferta – strona/przestrzeń serwerowa Luck 24h, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia, zamieszczone przez Użytkownika w postaci aukcji, która może być licytowana, usługi, zlecenia lub ogłoszenia.

Licytacja – publiczna sprzedaż Oferty Użytkownika na serwisie Luck 24h, w której nabywcą zostaje osoba lub podmiot prawny, poprzez zadeklarowanie najwyższej kwoty.

Konto – część Luck 24h, dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Luck 24h.

Administrator – podmiot zarządzający i rozwijający Luck 24h oraz świadczący inne usługi w ramach Luck 24h, którym jest (dane są przedstawiane na życzenie organów uprawnionych), udostępniający na rzecz Użytkowników zasoby systemu informatycznego, w tym strony internetowej Luck 24h, w celu przechowywania przez Użytkowników danych w postaci ogłoszeń, które są udostępniane na stronach Luck 24h, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego, w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Regulamin – niniejszy regulamin.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Luck 24h, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora oraz osób trzecich w stosunku do Administratora.
 2. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na wszystkie warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenia stosowanej informacji o zmianach z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie określonej zmiany, będą wykonane na dotychczasowych zasadach.
 4. Regulamin jest wiążący dla Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

§3. Ogólne warunki korzystania

 1. Warunkiem do korzystania z pełni usług, świadczonych w Luck 24h, jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z siecią Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 2. Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszej Oferty jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 3. Użytkownik za pomocą utworzonego konta w serwisie Luck 24h może dodawać i aktywować swoje Oferty oraz ma zapewniony dostęp do ich treści w celu ich edycji i usunięcia. Konto w serwisie Luck 24h daje również możliwość przesyłania i odbierania ofert publicznych i prywatnych oraz korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja założonego konta następuje po poprawnym podaniu adresu poczty e-mail oraz hasła na stronie rejestracji w serwisie Luck 24h. Po dokonaniu rejestracji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłany link do aktywacji konta w serwisie Luck 24h (link aktywacyjny) oraz wszelkie wymagane prawem informacje dla Użytkownika.
 4. Udostępniając swoje dane osobowe, reklamę oraz inne informacje, Użytkownik oświadcza, że za wszelką sprzeczną z prawem, dobrymi obyczajami oraz naruszeniem dóbr osobistych działalność, która bezpośrednio lub pośrednio jest związana z Luck 24h, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec prawa osobiście.
 5. Rejestrując się na Luck 24h, Użytkownik oświadcza, że:                                                                                   
  1. podane przez niego dane są kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym;
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 6. Administrator udostępnia Użytkownikowi możliwość pozostawiania komentarzy i opinii, które będą poddane moderacji, w celu uniknięcia naruszenia dóbr osobistych Administratora lub Użytkowników/osób trzecich.
 7. Administrator nie bierze udziału w transakcjach, które są dokonywane przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.
 8. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami Luck 24h oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
 9. Formularz kontaktowy, który Użytkownik otrzymuje w ramach strony Oferty umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail, przypisany do Oferty.
 10. Dane kontaktowe Użytkownika oraz formularz kontaktowy, pojawiające się przy Ofercie, mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem Oferty w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.
 11. Użytkownik ma prawo wstrzymać świadczenie odpłatnych usług Administratora w dowolnym momencie, zobowiązuje się jednak zapłacić za tę część wykonanych usług, którą Administrator zdążył wykonać do chwili odwołania usług Administratora przez Użytkownika.

§4. Zamieszczanie Ofert

 1. Zamieszczanie Ofert na Luck 24h jest bezpłatne, odpłatne są wyróżnienia Ofert oraz inne usługi Luck 24h, zgodnie z cennikiem, podanym w zakładce “Cennik”. 
 2. Aktywacja bezpłatnej Oferty odbywa się poprzez wypełnienie formularza do wystawienia Ofert i wykonanie wszystkich potrzebnych czynności, potrzebnych do zamieszczenia Oferty. Aktywacja Oferty z usługą promowania/wyróżnienia odbywa się poprzez dokonanie należytej płatności poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej, obsługiwaną przez PayPal lub poprzez formę płatności elektronicznej, obsługiwaną przez Skrill, z chwilą zaksięgowania środków na koncie Luck 24h.
 3. Oferta wyświetlana jest przez okres 30 dni na listach wybranego województwa lub miejscowości w wybranej kategorii i podkategorii.
 4. Po okresie 30 dni Oferta wyświetlana jest w formie archiwalnej.
 5. Zamieszczenie Ofert oznacza akceptację Regulaminu i Polityki prywatności Luck 24h.
 6. Użytkownik, publikując Ofertę i zawarte w niej treści, w tym zdjęcia i swoje dane kontaktowe (telefon, adres e-mail lub inne dane) podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom, w szczególności osobom, korzystającym z sieci Internet. Oferty również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez zamieszczenie Oferty.
 7. Użytkownik wyraża zgode na powiązanie swoich Ofert adresem e-mail, użytym przy zamieszczaniu Oferty.
 8. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednej Oferty, która dotyczy tego samego przedmiotu/towaru/usługi itp. niezależnie od wybranej lokalizacji i kategorii.
 9. Zabronione jest zamieszczanie Ofert, które:
  1. Wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi;
  2. Nie są zgodne ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu/towaru/usługi;
  3. Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania i netykiety;
  4. Zawierają zdjęcia, ukazujące rozmyślnie zakrytą nagość, lubieżne lub prowokacyjne pozy, zbliżenia piersi, pośladków lub krocza etc.;
  5. Naruszają zasady moralno-etyczne oraz godność osób trzecich;
  6. Napisane są w języku innym niż odpowiedni do języka serwisu Luck 24h;
  7. Zawierają adresy, nazwy i reklamy stron www i serwisów internetowych;
  8. Zawierają numer telefonu, adres e-mail, numer komunikatora internetowego w treści lub tytule ogłoszenia;
  9. Zawierają treści lub dane osobowe, mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste Administratora, Użytkowników lub osób trzecich;
  10. Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;
  11. Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
 10. Niezależnie od powyższego niedozwolone jest również oferowanie:
  1. Marketingu bezpośredniego, MLM, piramid i innych podobnych sieci;
  2. [Produktów i usług finansowych takich jak kredyty, pożyczki, polisy, ubezpieczenia, odszkodowania, lokaty, konta bankowe;]
  3. Systemów inwestycji giełdowych oraz systemów gier liczbowych i zakładów bukmacherskich;
  4. Programów partnerskich i lojalnościowych oraz usług, związanych z takimi programami;
  5. Rzeczy pochodzących z kradzieży, paserstwa lub innego przestępstwa;
  6. Materiałów erotycznych i pornograficznych;
  7. Prostytucji, ofert seksu, spotkań erotycznych, seksualnych usług i przysług, sponsoringu;
  8. Usług towarzyskich, erotycznych, usług masaży intymnych, wszelkich usług fotograficznych o tematyce erotycznej i wszelkich zbliżonych do tych usług;
  9. Gadżetów i produktów erotycznych;
  10. Środków farmakologicznych;
  11. Narkotyków i substancji psychotropowych;
  12. Lekarstw i towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego;
  13. Alkoholu, papierosów, tytoniu i wyrobów tytoniowych;
  14. Sprzedaży psów i kotów bez informacji, pozwalających zidentyfikować hodowlę, organizację i miot z którego pochodzą;
  15. Broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych;
  16. Prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań oraz usług, związanych z tworzeniem takich prac;
  17. Nieoryginalnych towarów (tzw. podróbek).

§5. Dodawanie opinii i informacji

 1. Opinie i informacje, związane z Ofertami i Użytkownikami, mogą dotyczyć wyłącznie danych Ofert i Użytkowników.
 2. Niedozwolone jest zamieszczanie treści reklamowych, w tym linków do stron internetowych i innych odsyłaczy.
 3. Informacje, opinie i komentarze, dodawane na Luck 24h, nie mogą naruszać prawa ani zasad współżycia społecznego. W sposób szczególny niedozwolone jest używanie wszelkich wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, etc.
 4. Użytkownik oświadcza, że wystawiona przez niego informacja lub opinia jest prawdziwa oraz za wszelkie dodane informacje ponosi pełna odpowiedzialność wobec prawa osobiście.
 5. Administrator ma prawo odmówić opublikowania opinii, informacji lub komentarzy, a opublikowane usunąć, jeżeli są one sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawnymi.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii, informacji i komentarzy, przekazywanych przez Użytkowników/osoby trzecie.

§6. Promowanie / wyróżnienie Oferty

 1. Cennik usług Administratora zostaje zamieszczony na Luck 24h w odrębnej zakładce “Cennik”. Wycena może być uzgodniona między Administratorem a Użytkownikiem na innych warunkach, zgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu i przepisami prawa.
 2. Ceny usług Administratora są cenami brutto, do których nie należy doliczać 23% podatku VAT.
 3. W przypadku rozwiązania umowy między Administratorem a Użytkownikiem z powodu działania siły wyższej, Administrator nie zwraca płatności, wykonanych przez Użytkownika.
 4. W przypadku rozwiązania umowy między Administratorem a Użytkownikiem przez Administratora, z przyczyn od Użytkownika niezależnych, Użytkownikowi zwraca się w ciągu 30 dni kalendarzowych kwota, która była zapłacona przez Użytkownika za otrzymywanie/wykonanie usług od/przez Administratora. Kwota jest odpowiednio potrącona o czas, przez który usługi Administratora były świadczone, a zwrot należności dotyczyć będzie czasu, w którym Administrator nie będzie świadczyć swoich usług.
 5. W przypadku rozwiązania umowy między Administratorem a Użytkownikiem przez Administratora, z powodu informacji, podanej przez Użytkownika, która jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Administratora, Administrator nie zwraca płatności, wykonanych przez Użytkownika.
 6. W przypadku rozwiązania umowy między Administratorem a Użytkownikiem przez Użytkownika, Administrator nie zwraca płatności, wykonanych przez Użytkownika.
 7. W przypadku zaprzestania działalności Luck 24h z powodu Administratora, Użytkownikowi zwraca się w ciągu 30 dni kalendarzowych kwota, która była zapłacona przez Użytkownika za otrzymywanie usług od Administratora. Kwota jest odpowiednio potrącona o czas, przez który usługi były świadczone, a zwrot należności dotyczyć będzie czasu, w którym Administrator nie będzie świadczyć swoich usług.
 8. Wszelkie kwestie sprzeczne, związane z płatnościami, należy rozstrzygać polubownie, a w przypadkach nie uzgodnionych, ma zastosowanie decyzja sądu właściwego dla siedziby Administratora.
 9. Luck 24h umożliwia promowanie/wyróżnienie Ofert: oznaczeniem “Exclusive”, kolorem, najwyższą pozycją, które podlega opłacie zgodnie Cennikiem, podanym w zakładce “Cennik”.
 10. Po zakończeniu okresu promowania/wyróznienia, Oferty promowane/wyróżnione są wyświetlane na zasadach ogłoszeń “Darmowych”.
 11. Ceny, dotyczące rozmieszczenia reklam na serwisie Luck 24h ustalane są indywidualnie.
 12. Faktury VAT za usługi promowania/wyróżnienia Oferty wystawiane są wyłącznie na żądanie Użytkownika i wyłącznie za usługę opłaconą przelewem lub kartą płatniczą (opcja będzie aktywowana wkrótce).
 13. Aby otrzymać fakturę VAT za usługę promowania/wyróznienia Ofert, należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać poprzez formularz kontaktowy lub na adres e-mail: ingo@luck24h.com wiadomość, zawierającą dane nabywcy oraz ID płatności.
 14. Do każdego zrealizowanego zakupu usługi promowania/wyróznienia Oferty należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT.
 15. Regulaminy korzystania z usług PayPal oraz Skrill znajdują się na stronach danych usługodawców.

§7. Zasady odpowiedzialności

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści na serwisie Luck 24h w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego, aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, praw osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Luck 24h.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec prawa za złamanie prawa bądź szkodę, wywołaną podaniem nieprawdziwych danych, poblikacją zdjęć/ilustacji/wizerunków, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania, podjęte przez Użytkowników w ramach Luck 24h.
 5. Administrator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób, korzystających z Luck 24h w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych Oferty ze stanem faktycznym.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług, prawdziwość i rzetelność informacji, podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.
 7. Administrator nie odpowiada za jakość publikowanych towarów oraz świadczonych usług przez Użytkowników na rzecz swoich Klientów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów, związanych z Ofertą, a także za szkody, powstałe w wyniku takiej umowy.
 8. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ofertą lub reklamą Użytkownika na Luck 24h.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Oferty, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:
  1. łamią niniejszy Regulamin,
  2. łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,
  3. są powszechnie uznane za obraźliwe,
  4. zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,
  5. nie zostaną aktywowane przez Użytkownika w terminie 7 dni od daty dodania Oferty.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z Luck 24h Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Ofert lub zablokowania korzystania z Luck 24h Użytkownikowi jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Luck 24h mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników, naruszeniu obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, praw osób trzecich, praw Administratora, zasad nieuczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do: i (w tym zdjęcia) które:
  1. przejściowego zaprzestania działania Luck 24h ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Luck 24h;
  2. wysyłania na adres e-mail Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych, transakcyjnych oraz innych, związanych z funkcjonowaniem Luck 24h;
  3. odmowy korzystania z Luck 24h przez Użytkownika, który stanowi bezpośrednią konkurencję wobec Luck 24h;
  4. dowolnej modyfikacji Luck 24h, narzędzi oraz sposobu działania Luck 24h bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników/osób trzecich, przeniesienia praw do Luck 24h na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności, związanych z Luck 24h, z tytułu których Użytkownikom/osobom trzecim nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Luck 24h, za wyjątkiem tych, które są podane w warunkach płatności niniejszego Regulaminu.
 14. Administrator nie odpowiada za przerwy w działaniu Luck 24h, wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 15. Administrator nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Luck 24h w całości albo w części.
 16. Użytkownik oświadcza, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika w przypadku narażenia się przez Użytkownika na straty z tytułu wadliwie lub nieterminowo wykonanych usług Administratora oraz nie może dochodzić od Administratora rekompensaty z tytułu poniesionych w ten sposób strat.
 17. Administrator może powierzyć wykonanie usług osobie trzeciej bez konieczności zawiadomienia Użytkownika o tym fakcie.
 18. Osoba trzecia ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje usługi samodzielnie oraz oświadcza i gwarantuje, że jej usługi nie będą naruszały praw autorskich oraz wszelkich zależnych praw autorskich do wykonanych usług.
 19. Osoba trzecia przenosi, a Administrator nabywa prawa autorskie osoby trzeciej w zakresie, obejmującym wspólne działanie w zakresie usług Administratora.
 20. Z powodu złego lub nienależytego wykonania usług osoby trzeciej, Administrator może poprosić osobę trzecią o wykonanie poprawek lub odjąć 50% lub więcej od wynagrodzenia, przysługującego osobie trzeciej z tytułu wykonania usługi na rzecz Administratora.
 21. Osoba trzecia zobowiązuje się do niepodejmowania bezpośredniej współpracy z firmami i osobami fizycznymi, dla których wykonywała usługi za pośrednictwem Administratora, o ile przekazane jej zostały ich dane pozwalające na identyfikację podmiotu w terminie pięciu lat od daty wykonywania usług. W przypadku niezastosowania się osoby trzeciej do danego obowiązku, Administrator zastrzega sobie prawo do dochodzenia kary umownej w wysokości 80% uzyskanego w ten sposób przez osobę trzecią zysku.
 22. Osoba trzecia zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które zdobyła w związku i przy okazji wykonywania usług dla Administratora.

§8. Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Reklamacje, dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@luck24h.com lub poprzez formularz kontaktowy, dostępny w zakładce “Kontakt”, jak również w formie listu poleconego, przesłanego na adres Administratora.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych, nie będą rozpatrywane.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania reklamacji, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub informacji, zamieszczonych na Luck 24h, jak również przepisów prawa.
 5. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 6. Reklamacje, dotyczące działania usług płatności PayPal lub Skril należy zgłaszać do danych usługodawców.
 7. Pomimo, iż świadczenie usług przez Luck 24h ma charakter bezterminowy, każdy Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoją reklamę oraz swoje konto z serwisu Luck 24h poprzez przesłanie oświadczenia o rezygnacji z korzystania z usług serwisu Luck 24h na adres poczty elektronicznej: info@luck24h.com.
 8. Odstąpienie od umowy jest możliwe bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie będzie niemożliwe, jeśli Użytkownik aktywował emisję Oferty przed upływem 14 dni i świadczenie usług przez Administratora zostało rozpoczęte.
 9. Odstąpienie od umowy publikownaia reklamy na serwisie Luck 24h bez podania przyczyny jest możliwe, jednak rozliczenie należności za czas emisji będzie równoważny ilości rozpoczętych, pełnych dni wyświetlenia reklamy.
 10. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego.
 11. Wszelkie spory, związane ze świadczonymi usługami w ramach serwisu Luck 24h będą rozstrzygane przez właściwe polskie i międzynarodowe Sądy Powszechne. Użytkownik, który podlega ochronie konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.